අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

18
ජූනි2019
පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික...

29
අප්‍රේ2019
වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019 හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

27
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දන සතිය 2019-03-22

ත්‍රිපිටකාභිවන්දන සතිය 2019-03-22

ත්‍රිපිටකාභිවන්දන සතිය 2019-03-22 2019-03-22 වන දින ත්‍රිපිටකාභිවන්දනා...

26
මාර්2019
ත්‍රිපිටකාභිවන්දන සතිය 2019-03-19

ත්‍රිපිටකාභිවන්දන සතිය 2019-03-19

ත්‍රිපිටකාභිවන්දන සතිය 2019-03-19 2019-03-19 වන දින හඟුරන්කෙත...

Scroll To Top