2018 වර්ෂ‍ය සදහා අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය පහත ආකාරයෙන් වේ.

තනතුර/තනතුරු නාමයරා.ප .

අනුමත සංඛ්‍යාව

දැනට සිටින සංඛ්‍යාව

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව

අතිරික්ත

ප්‍රාදේශීය ලේකම් 01 01 - -
සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් 02 01 01
-
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 02 01 01
-
ගණකාධිකාරී 01 01 - -
පරිපාලන නිලධාරී 01 01 - -
පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරි) 01 01 - -
පරිවර්ථක 01 - 01 -
අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් 01 01 - -
සංවර්ධන සම්බන්ධීකාරක 01 01 - -
සංවර්ධන නිලධාරී 08 07 01 -
සංවර්ධන නිලධාරී 136 122 14 -
ග්‍රාම නිලධාරී 131 109 22 -
කාර්මික නිලධාරි 02 01 01 -
රාජ්‍ය කළමණාකරණ  සහකාර           
36 34 02 -
තොරතුරු සන්නිවෙදන තාක්ෂණ සහයක 01 - 01 -
කාර්මික සහයක 02 01 01 -
රියදුරු 03 02 01 -
කාර්යාල කාර්ය සහායක 11 10 01 -
එකතුව 340 294 47 -

News & Events

18
ජූනි2019
පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික...

29
අප්‍රේ2019
වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019 හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top