ප්‍රාදේශීය ලේකම් - අයි.එම්.සේනානායක මයා

 Assistant Divisional Secretary1    සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - අයි.ඒ.එස් ඉදිරිමාන්න මිය

Accountant1    ගණකාධිකාරි - ටී.කේ.එස්.තිලකරත්ත මයා

Assistant Director1    සහකාර අධ්‍යක්ෂක සැලසුම් - ආර්.එම් එන්. රාජනායක මයා

පරිපාලණ නිලධාරී - ඩී.එම්.ජී.ඒ.එම් දාරපොකුණ මිය

 AO Grama    පරිපාලණ නිලධාරී (ග්‍ර.නි.) - එල්.එම්. වික්‍රමසිංහ බණ්ඩා මයා

 Registar1අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් - වීරකෝන් බණ්ඩාර දිවාරත්න මයා

News & Events

18
ජූනි2019
පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික...

29
අප්‍රේ2019
වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019 හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top