සංවර්ධන නිලධාරි ලේඛණය

අනු
අංකය

ග්‍රාම නිලධාරී
 
වසම

වසම්
අංකය

නිලධාරීයාගේ නම

දුරකථන අංකය

1

වදවල

479

ඩී.ඩබ්.ජී.කේ. දුනුතිලක

077-5386459

2

අලවත්තේගම

479/A

පී.පී.ඒ.යූ.කේ. සෙනවිරත්න

071-2881213

3

කළුඅත්නගොල්ල

479/B

පී.ජී.ආර්.එම්. කරුණාවතී

072-6501377

4

දෙහිපේ

481

ඒ.එම්.පී. දසනායක

071-4965016

5

බෝධිමල්කඩ

481/A

කේ.බී.ඩබ්. චිත්‍රානි සන්ධ්‍යා කුමාරී

077-9419877

6

දෙනියගම

481/B

ආර්.ඩබ්. අනුර රඹුක්වැල්ල(ව.බ)

071-6993334

7

රතුකුරුස ජනපදය

481/C

කේ.එම්.එච්.ඒ.ජී. මානෙල් කැකුළන්දර

071-0821701

8

වෙළපහළ

481/D

කේ.එම්. දිස්නා ඉෂාන්ති 

078-5219715

9

දෙනිකේ

482

ඩබ්.ඩබ්.එම්.එච්.ඩබ්.අයි.කේ.කේ. හක්මන

702740468

10

උදළුමඩ

482/A

බී.එම්.අයි.කේ. එම්. බස්නායක

071-7624985

11

වෙලම්පාගොඩ

482/B

එස්.එස්.ඩබ්.එස්.පී. බණ්ඩාර මයා

 

12

උඩවෙලපතන

482/C

ඒ.ජී.කේ.එම්. අඹගස්පිටිය මිය

071-5882501

13

විල්වල

483

එස්.එම්.ආර්.එම්. සමරකෝන්

071-7622679

14

ඇහැළමල්පේ

483/A

කේ.එල්.අයි.පී. ලියනගේ

078-4757637

15

පල්ලේවෙල

484

එස්.එම්.ඩබ්.එස්.පී. බණ්ඩාර

071-3057050

16

බෝගමුව

484/A

එන්.ජී.එස්. කුමාරී මිය

071-6090075

17

මකුරුප්ප

484/B

ජී.කේ.ජී. පොඩිමැණිකේ

071-7624335

18

පල්ලේමකුරුප්ප

484/C

ජී.ජී. නිල්මිණි දමයන්ති

077-5087653

19

දිඹුල්කුඹුර

484/D

එස්.එම්.ආර්.එම්. සමරකෝන්

071-7622679

20

බෝධිවෙල

484/E

ආර්.එම්.කේ.බී. රත්නායක

071-9855715

21

කරල්ලියද්ද

485

ටී.ඩී.එන්. කුමාරි

072-9191212

22

බෝගහලන්ද

485/A

ඩී.එම්.ටී.එස්. දිසානායක මිය

077-4551953

23

වැලිකඩ

485/B

එච්.එම්.එන්.ඩී. රණවීර

071-5655108

24

මාලියද්ද

485/C

එච්.කේ.කේ. නවරත්න මිය

717602912

25

ඉඩමලන්ද

486

ඒ.ඩබ්.එම්.අයි.කේ.විජේකෝන් මිය

071-8815720

26

හිඟුරුකඩුව

486/A

ඩබ්.ජී.අයි.එස්.කෞෂල්‍යා කුමාරි මිය

071-2429827

27

අඹේවෙල

486/B

එච්.එස්. ගයානි දිනේෂිකා මිය

071-8936835

28

අධිකාරිගම

486/C

ජේ.එම්.ඊ. එස්.ජයසිංහ මිය

077-5919576

29

ගඟඋඩගම

487

කේ.ජී.කේ.ප්‍රියංකර

071-7571110

30

මුදුනපිට

487/A

ආර්.එම්.ඩී.සී. රාජනායක මිය

071-0619970

31

මිරහම්පේ

487/B

ආර්.ඒ.එන්.ජී. රණසිංහ

071-5362909

32

මල්උල්ල

488

ටී.එම්.එම්.ජී.පී.එම්. කුමාරිහාමි  මිය

071-9551305

33

හකුරුතලේ

488/A

ඩබ්.එච්.එම්.එන්.පී. හේරත්

717621488

34

හිල්පැන්කඳුර

488/B

ඩබ්.එම්.කේ.ජී.සී. වනසිංහ

071-2406817

35

ගලඋඩ දකුණ

489

ටී.ජී.එන්. සෙනවිරත්න

077-0670879

36

උඩවත්ත නැගෙනහිර

489/A

ඩබ්.එම්. වසන්ති සමුද්‍රා වීරකෝන්

071-5111920

37

උඩ ගලඋඩ

489/B

ඩී.එම්. චන්ද්‍රලතා මිය(ව.බ)

766739132

38

උඩකන්ද

489/C

එම්.වයි. ගයාන් සංජීව

071-3427210

39

උඩවත්ත බටහිර

489/D

ඩබ්.ඒ.එච්.ඩී.එන්. වික්‍රමසිංහ

071-9476893

40

ගලඋඩ උතුර

489/E

ඩී.එම්. චන්ද්‍රලතා

766739132

41

ඉල්ලගොල්ල

491

එච්.ඩබ්.අයි.ආර්. සේනාරත්න

071-6007969

42

මොරගොල්ල

491/A

ආර්.ඩබ්. අනුර රඹුක්වැල්ල

071-6993334

43

ඇඳිරිබැද්ද

491/B

ඩී.එම්.කේ.ජී. චන්ද්‍රා කුමාරි

071-2835782

44

රම්මලකඳුර

491/C

බී.එම්.සී.එස්. බස්නායක(වැ.බ)

071-4358021

45

හප්පාවර

491/D

බී.එම්.සී.එස්. බස්නායක

071-4358021

46

දියඋඩගම

492

ටී.ජී.ටි.කේ. සෙනවිරත්න

077-5877556

47

රිකිල්ලගස්කඩ

492/A

අයි.එම්.කේ. රිදීමාලියද්ද මිය

071-6771969

48

දොඩම්කුඹුර

492/B

ඩබ්.ඒම්. සී.පී. වීරකොන්

077-4190254

49

වළලවෙළ

492/C

ජී.ජී.එන්.කේ. රත්නායක

071-1707095

50

මාදන්වල

493

අයි.එම්.බී.ජී. අජිත් බණ්ඩාර මයා

071-7600074

51

කොට්ටල

493/A

එස්.ජී.ඩී. දර්ශනී මිය

077-5079706

52

දමුණුමෑය

494

මාලිකා හර්ෂනී වර්ණකුලසූරිය මිය

077-2781934

53

දොලුගල

494/A

ටී.එම්.එන්.එල්. තිලකරත්න මිය

077-1727448

54

සඟරාජගම

494/B

කේ.එච්.ටී.එම්. ‍සෝමසිරි මිය

 077-1523770

55

රත්මැටිය

494/C

පී.ජී.කේ.ඊ.කේ. සමරසේකර මිය

071-0404827

56

දැලිවල

494/D

ඩබ්.එම්.බී.ජී.කේ.එම්. වික්‍රමසිංහ

071-1048905

57

දමුණුමෑය උතුර

494/E

ඩබ්.ජී.එන්. දිල්රුක්ෂි මිය

071-1492239

58

උඩවත්තකුඹුර

494/F

ඒ.ජේ.එම්.එම්. තුෂාර මයා

078-2673184

59

හඟුරන්කෙත

495

එච්.එම්. අසංක සම්පත් බණ්ඩාර හේරත් මයා

071-2836661

60

පුස්සලමංකඩ

495/A

එච්.එම්.සී.එන්.කේ. හේරත් මිය

077-7180896

61

යටිහඟුරන්කෙත

495/B

එච්.ජී. නිරෝෂා කුමාරි ගමාරච්චි මිය

071-7632700

62

පල්ලේමළුව

495/C

අයි.එම්.බී.ජී. අජිත් බණ්ඩාර මයා(වැ.බ)

071-7600074

63

දෙල්ගහපිටිය

495/D

ඩබ්.එම්.ආර්.අයි.කේ.වීරසුරිය

770662558

64

හපුවල

496

එච්.ජී.සුදර්ශනී මිය

071-0170599

65

අඹලියද්ද

496/A

එච්.එම්.සී.එන්.කේ. හේරත් මිය(වැ.බ)

077-7180896

66

අරත්තන

496/B

ඩබ්.එම්.පී. හර්ෂණි මිය

077-5858455

67

දම්පොළ ‍

496/C

ටී.එම්.සී.බී.එල්. තිලකරත්න මිය

782903106

68

උනන්තැන්න

497

ඒ.එම්.එස්. අත්තනායක

070-3060131

69

රැකිටිපේ

497/A

ඒ.එම්.එන්.කේ. අත්තනායක

071-7616847

70

වෑගම

498

ආර්.එම්.ඩබ්.එස්. බණ්ඩාර මයා

071-5242502

71

පොරමඩුල්ල

498/A

සුනේත්‍රා  අබේගුණසේකර මිය

077-0889972

72

අගප්පල

498/B

එස්.එම්. අබේරත්න මයා

776799145

73

මාකේම්පේ

498/C

එල්.ජී.ඒ.චාමලී ලුණුවතුගෙදර

 077-0679994

74

පුරාණගම

498/E

කේ.ජී.ඩබ්. මල්කාන්ති මිය

071-7624985

75

ලබුහේන

498/F

ඩබ්.එම්. සී.කේ. ගුණවර්ධන මිය

071-6442268

76

බඹරගම

499

එස්.ජී.ඩී.පී.වංශපුර

071-7107106

77

හඳවලපිටිය

499/A

එච්.ඩබ්.ඒ.ජී.පී. ජයවර්ධන මිය

716097130

78

කරාමිදුල

499/B

එන්.කේ.ජී.පී.අයි.ටී. හීන්කෙන්ද මිය

077-2422160

79

දාරාඔය

499/C

ඩබ්.එම්.යු.ජී.ඒ.කේ. ව්ක්‍රමසිංහ

071-3046037

80

වැටැස්තැන්න

499/D

ජේ.එම්.ඒ.ජී.එන්. ධර්මරත්න මිය

072-9947576

81

බඹරගම නැගෙනහිර

499/E

ඒ.ජී.ආර්.පියදාස(වැ.බ)

071-5598889

82

බඹරගම බටහිර

499/F

ටී.එස්.එස්. කුමාරි

071-7617653

83

කිරිමැටිය

499/G

ඩබ්.එම්.යු.ජී.ඒ.කේ. ව්ක්‍රමසිංහ(ව.බ)

071-3046037

84

බෝවල

500

එම්.ආර්.එම්. වසන්ත කුමාර  මයා

072-8858913

85

කිතුල්පේ

500/A

එම්.ජී.සී.එන්.චන්‍ද්‍රපාල

071-7203121

86

මැදගම

500/B

ඩබ්.ජී.ඩී.එස්. ධර්මසේන

076-6716189

87

වරාපිටිය

500/C

ආර්.එම්.වයි. රත්නමැණිකේ -(වැ.බ)

0715-294856

88

කොස්ගහදෙබල

500/D

ආර්.එම්.වයි. රත්නමැණිකේ

071-7644112

89

රහතුන්ගොඩ

501

ඩබ්.ජී.ආර්.වෑවලගෙදර මිය

771007679

90

බුළුගහපිටිය

501/A

වයි.ජී.එන්.ඩී.කේ. ජයසූරිය  මිය

077-5058804

91

මුල්ඔය

501/B

පෙරුමාල් රාමක්‍රිෂ්ණන් මයා(වැබ)

077-2252832

92

මඩුමාන

501/C

වයි.ජී.එන්.ඩී.කේ. ජයසූරිය  මිය(ව.බ)

077-5058804

93

කවටයාමාන

501/D

කේ.ඒ.එන්. චාමර  

077-7874734

94

එනසල්අරාව

501/E

ඩබ්.එම්.සී.පී. වීරකෝන් මිය

 

95

රුක්වුඩ්වත්ත

501/F

ආර්.එම්.ඩබ්.එස්. බණ්ඩාර මයා(වැ.බ)

071-5242502

96

හෝප්වත්ත

501/G

පෙරුමාල් රාමක්‍රිෂ්ණන්

077-2252832

97

ඇකිරිය

502

ඒ.ජී.ආර්.පියදාස

071-5598889

98

හපුගස්දෙණිය

502/A

ආර්.පී.එන්. මාලනී මිය

071-3696009

99

දිග්ගල්පොත්ත

502/B

ආර්.ඩී.ජී.එන්.කේ. ජයවර්ධන

077-5211477

100

ගන්නෑව උඩගම

503

ආර්.එම්.ජී.ඒ. කුමාරි රාජනායක

071-7644066

101

මලන්වත්ත

503/A

ඩබ්.එම්.ආර්. හෝෂිණි විජේකෝන්

071-2308609

102

ගෙදරෙයියාව

503/B

ආර්.එම්.කේ.ජී.ටී. රාජනායක මිය

071-8600545

103

කැටයාපතන

508

එම්.වයි. ගයාන් සංජීව මයා

 

104

දුණුකේබැද්ද

508/A

එච්.එම්.ජී.බී. හිටිහාමු

071-8899061

105

ගොණකැළේ

508/B

ඩබ්.පී. වනිගරත්න
 

071-3645451

106

කැටයාපතන උඩගම

508/C

එම්.ජී.එන්. බංඩාර

071-6664841

107

අම්පිටිගොඩ

508/D

එච්.එම්.ජී.බී. හිටිහාමු (වැ.බ)

071-8899061

108

බෝමැල්ලගොඩ

508/E

එම්.ජී.එන්. බංඩාර (වැ.බ)

071-6664841

109

ගෝණපිටිය

508/F

බී.ඩබ්.සී.කේ. බෝගමුව මයා

072-8827030

110

මතුරට

509

අනූෂා වීරසූරිය

076-8632663

111

මෙරිගෝල්ඩ්

509/A

ඩබ්.එම්. වසන්ති සමුද්‍රා වීරකෝන්

 

112

ඉඩම්පිටිය

510

එම්.ආර්.එම්. කුසුමා කුමාරි රත්නායක

071-8899061

113

උඩපදියපැලැල්ල

510/A

එන්.කේ.ඩී.පී. නායේකෝරාළ

071-6090995

114

ඔකඳගල

 

එන්.කේ.ඩී.පී. නායේකොරාල

071-6090995

115

මානකොළ

511

එච්.එම්.වයි.පී.එම්. හෙල්ලරාව

071-6547784

116

දීගලහින්න

511/A

ආර්.එම්.සී.බී. රත්නායක

071-6600388

117

මාර්තුවෙළ

511/B

යූ.ජී. වසන්ත තිලකසිරි

071-7621472

118

රත්යාය

511/C

ජී.කේ.ජී. පොඩි මැණිකේ මිය

071-7624335

119

ගොඩිගමුව

511/D

ආර්.ජී.කේ. රාජමන්ත්‍රී මයා

071-2509271

120

එළමුල්ල

511/E

ජී.ජී. ජයරත්න බණ්ඩාර මයා

071-7645107

121

කැටහිර

511/F

එම්.ආර්.එම්. එස්.එස්. කුමාරි රත්නායක

071-3182881

122

වැල්ලගිරිය

512

ඩී.එම්.කේ.පී. දිසානායක

071-3261203

123

මැටිබැඹය

512/A

ඒ.ඒ.ජී.එස්.කේ. බණ්ඩාර

072-5849402

124

මන්දාරම්නුවර

512/B

ඩී.එම්.යූ.ජී.සී.පී.කේ. දසනායක මිය

071-1776191

125

ගුඩ්වුඩ්

512/C

ඒ.ඒ.ජී.එස්.කේ. බණ්ඩාර(වැ.බ)

072-5849402

126

උඩවෙල

512/D

කේ.කේ. සමන්ත බණ්ඩාර

071-3466886

127

ලබුහේන්වල

512/E

කේ.ඒ.එන්. චාමර(වැ.බ)  

077-7874734

128

වැවතැන්න

512/F

එම්.එම්. ජයසිංහ බණ්ඩා

071-7983183

129

මැදවල

512/G

ජී.ජී. ජයරත්න බණ්ඩාර මයා(වැ.බ)

071-7645107

130

මල්සරානුවර

512/H

ඒ.එම්.ඩී.එස්.කේ.අලහකෝන්  මයා

071-6165455

131

හුණුකොටුව

512/I

වයි.එම්.ජී.එස්.කේ. මැණිකේ

071-3261203

News & Events

18
ජූනි2019
පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික...

29
අප්‍රේ2019
වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019 හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top