සමෘද්ධි අංශය - හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම තනතුර සේවා ස්ථානය දුරකථන අංකය
1 කේ.එම්.පද්මිණී මූලස්ථාන කළමනාකරු මූලස්ථානය 071-6598208
2 එච්.එම්.පී.විජේසිංහ ව්‍යාපෘති කළමනාකරු මූලස්ථානය 071-6603213
3 එස්.එම්.පී.මැණීකේ කළමනාකරණ සහකාර මූලස්ථානය 071-6829434
4 ආර්.එම්.ආර්.එම්.එස්.ඩි.එම්.ර.ත්නායක කළමනාකරණ සහකාර මූලස්ථානය 071-6715806
5 ඩි.එම්.පි.ජී.එම්.කේ.දිසානායක කළමනාකරණ සහකාර මූලස්ථානය 071-8477368
6 U.G.A.K.M.උඩුවැල්ල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මූලස්ථානය 072-4049215
7 ප්‍රියන්ත විජේසිංහ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මූලස්ථානය 071-6597012
8 බි.ජී.අයි.බාලසූරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මූලස්ථානය 071-9080178
9 එන්.ඩබ්.එම්. නයනා කුමාරි නවරත්න සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මූලස්ථානය 071-6664801
10 ප්‍රදීපා දිල්රුක්ෂි හෙට්ටිආරච්චි සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මූලස්ථානය 071-1578617
11 ඩි.එම්.එම්.බී.දිසානායක කාර්යාල කාර්ය සහායක මූලස්ථානය 071-4400651

සමෘද්ධි කළාප නිළධාරීන්ගේ තොරතුරු

අනු අංකය නිලධාරියාගේ නම තනතුර සමෘද්ධි කලාපය ග්‍රාම නිලධාරී වසම / බැංකුව දුරකථන අංකය
1 රාජවර්ධන ගෙදර විජේවර්ධන සමෘද්ධි කළමනාකරු දෙහිපේ බැංකුව (77) 460-1732
2 අබේකෝන් ජයසේකර මුදියන්සේලාගේ කරුණාවති ජයසේකර   සමද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී (සහකාර කළමනාකරු) දෙහිපේ බැංකුව (71) 938-2654
3 වික්‍රමසිංහ මුදියන්සේලාගේ නාලනි පුෂ්පා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී දෙහිපේ බැංකුව (71) 302-5419
4 හින්කෙන්ද මුදියන්සේලාගේ ධම්මිකා දමයන්ති හින්කෙන්ද  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි -  (බැංකු ණය ලිපිකරු) දෙහිපේ බැංකුව (77) 568-1732
5 විරසුරිය මුදියන්සේලාගේ නිලවතුර වලව්වේ පද්මා කුමාරිහාමි විරසුරිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි  - (ගිණුම් ලිපිකරු - 2) දෙහිපේ බැංකුව (72) 893-8208
6 මානකොළ ගෙදර තිලකාවතී   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි
(බැංකු ගිණුම් ලිපිකරු)
දෙහිපේ බැංකුව (72) 849-6470
7 ඉමදුව ගමගේ නිහල් ජයන්ත   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි - (මුදල් අයකැමි) දෙහිපේ බැංකුව (77) 158-2591
8 දේවසිංහ ගෙදර අනුෂා ප්‍රියන්ති කලාප සහකාර  දෙහිපේ දෙහිපේ කලාප සහකාර (77) 838-1598
9 බඩලගම මුදියන්සේලාගේ සමරකෝන් බණ්ඩා  සමද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී දෙහිපේ උඩවෙලපතන (71) 846-2564
10 වික්‍රමසිංහ මුදියන්සේලාගේ වලව්වේ පර්සි මහින්ද බංඩාර වික්‍රමසිංහ -  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී දෙහිපේ රතුකුරුස (71) 660-8278
11 කැඩපනා මුදියන්සේලාගේ සිල්ලත් ගෙදර අරුන් ප්‍රියන්ත කැඩපනාවල  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී දෙහිපේ බෝධිමල්කඩ (70) 263-5208
12 වාසල දුක්ගන්නා රාලලාගේ අඹගස්පිටියේ ගෙදර සේපාලිකා කුමාරි  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී දෙහිපේ දෙනිකේ (71) 661-0748
13 හේරත් මුදියන්සේලාගේ ඇස්සැද්දුමේ ගෙදර රූපා රංජනි හේරත් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී දෙහිපේ විල්වල (71) 659-4183
14 ඉමදුව ගමගේ තුසිත ජයන්ත සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී දෙහිපේ දෙහිපේ (77) 692-5701
15 වලිසුන්දර මුදියන්සේලාගේ කමලරත්න සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී දෙහිපේ උදඑමඩ (72) 880-6578
16 රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගාමිණි රත්නායක සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි දෙහිපේ වෙලපහල (77) 331-2800
17 හේරත් මුදියන්සේලාගේ ධනසේන හේරත් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි දෙහිපේ දෙනියගම (77) 972-7478
18 තටුවැල්පිට්යේ ගෙදර රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සුමණාවති සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී දෙහිපේ වෙලම්පාගොඩ (71) 090-8533
19 රම්‍යා යසවති මැණිකේ නුවරගෙදර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී දෙහිපේ ඇහැලමල්පේ (71) 666-8519
20 චාන්දනි සිරිමා ජයසිංහ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි දෙහිපේ වදවල  (71) 223-9465
21 රන්දෙනිය මුදියන්සේලාගේ අජන්තා කුමාරි  රන්දෙනිය  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි දෙහිපේ කළුඅත්තන ගොල්ල (72) 419-7242
22 D.M.R.A.කරුණාරත්න.මයා. සමෘද්ධි කළමනාකරු මකුරුප්ප බැංකුව (71) 813-5488
23 B.N.P.K.උදේශිකා කුමාරි. මිය  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී - (මුදල් අයකැමි) මකුරුප්ප බැංකුව (71) 016-7146
24 H.L..L.ලියනගේ. මෙනවිය.   සමද්ධි සංවර්ධන   නිලධාරී (බැංකු පොත් තබන්නා) මකුරුප්ප බැංකුව (77) 378-1853
25 H.M.T.බංඩා. මයා  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී - (සහකාර කළමනාකරු) මකුරුප්ප බැංකුව (77) 556-1209
26 A.G. නිමල් පේමරත්න. මයා.   සමද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී -   (ගිණුම් ලිිපිකරු) මකුරුප්ප බැංකුව (71) 659-9813
27 D.M.K.B.දිසානායක. මයා  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි  - ණය ලිපිකරු මකුරුප්ප බැංකුව (71) 837-3170
28 A.M.යසවතී මැණිකේ. මිය. සමෘද්ධි මංවර්ධන නිලධාරී -  මකුරුප්ප මකුරුප්ප  - කලාප සහකාර (71) 660-8487
29 D.M.S.H.දිසානායක මිය. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මකුරුප්ප රම්මලකදුර (72) 492-7185
30 A.M.සීලවති. මිය. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මකුරුප්ප උඩමකුරුප්ප (70) 263-4286
31 D.M.H.දිසානායක මයා. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මකුරුප්ප බෝධිවෙල (71) 837-2824
32 D.M.චන්ද්‍රාවතී දිසානායක මිය. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මකුරුප්ප බෝගමුව (78) 610-9954
33 Y.M.ලීලාවති.මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මකුරුප්ප ඉල්ලගොල්ල (71) 100-9735
34 R.M.චන්ද්‍රාවතී  මිය. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මකුරුප්ප අලවත්තේගම (71) 739-7703
35 Y..R.M.A.K.රත්නායක මිය. සමද්ධි සංවර්ධන ලධාරී මකුරුප්ප පල්ලෙ මකුරුප්ප (71) 771-5462
36 D.M.P.M.දිසානායක  මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මකුරුප්ප පල්ලෙවෙල (72) 356-2450
37 A,G.D.M.T.K.දිසානායක මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මකුරුප්ප දිඹුල්කුඹුර (77) 481-0702
38 D.M.ගයා රත්නායක සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මකුරුප්ප මොරගොල්ල (71) 659-6962
39 ඹ්.එල්.නිමල් ජයතුංග (කලමණාකරු සමෘද්ධි කළමනාකරු මාදන්වල බැංකුව 071-8288801
40 ඉලංගන්තිලක මුදියන්සේලාගේ ජයතිලක බංඩාර  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී -   පොත් තබන්නා මාදන්වල බැංකුව 071-8060341
41 දෙහිපේ මුදියන්සේලාගේ විජේසුරිය  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී --මුදල් අයකැමි මාදන්වල බැංකුව 071-6486914
42 ජේ.එම්.ඩබ්.ජි.නවරත්න බංඩා  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී (සහකාර කලමණාකරු මාදන්වල බැංකුව 071-8936687
43 කරල් ලියද්දේ කන්දේ ගෙදර සමන්තා කුමාරි  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මාදන්වල බැංකුව (71) 937-6912
44 ගිතානි යුනිෂියා විරසිංහ දහනායක  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මාදන්වල බැංකුව 071-8109386
45 පල්ලේගම මුදියන්සේලාගේ මාලිනි  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී - කලාප සහකාර මාදන්වල මාදන්වල කලාපය  - කලාප සහකාර 071-8904647
46 රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සන්ධ්‍යා කුමාරි රත්නායක  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මාදන්වල මාදන්වල 071-6408319
47 හක්මන වලව්වේ යසන්ති මැණිකේ හක්මන  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මාදන්වල දොඩම්කුඹූර 071-4422840
48 කැකුලන්දර මුදියන්සේලාගේ මුතුකුඩේ ගෙදර සුමිත්‍රා මැණිකේ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මාදන්වල දියඋඩගම 071-7764425
49 හෙට්ටි ආරච්චිගේ මාලිකා හෙට්ටිආරච්ච් -  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මාදන්වල දොළුගල 072-3962711
50 ගුනසේකර මුදියාන්සේලාගේ පිටියේ ගෙදර කල්‍යාණි ගුනසේකර  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මාදන්වල රත්මැටිය 072-4717277
51 ඇස්වැද්දුමේ ගෙදර සුරවිර  සමද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි  මාදන්වල වලලවෙල 072-1114312
52 S.J.M.R.C පෙරේරා  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මාදන්වල දමුණුමෑය 072-6179365
53 දහනායක මුදියන්සේලාගේ දමයන්ති දහනායක සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මාදන්වල කොට්ටල 071-4422841
54 දිසානායක මුදියන්සේලගේ රංජිත් දිසානායක සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මාදන්වල ලබුහේන 076-6652790
55 ගජනායක මුදියන්සේලාගේ අජිත් බංඩාර වීරකෝන  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මාදන්වල හපුගස්දෙනිය 075-7269574
56 රාජමුනි දේවයාලාගේ ගෙදර ආනන්ද සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මාදන්වල රිකිල්ලගස්කඩ 076-7711785
57 H.M.S.D.හේරත්    සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මාදන්වල පොරමඩුල්ල (71) 363-0976
58 කැලෑ කෝරාලලාගේ ගෙදර සමරකෝන් බණ්ඩා මයා සමෘද්ධි කළමනාකරු කරල්ලියද්ද බැංකුව 077-1383298
59 සුමනා රණසිංහ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කරල්ලියද්ද බැංකුව (77) 951-6771
60 බී.එන්.තිලකසිරි බණ්ඩාර  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කරල්ලියද්ද බැංකුව (71) 278-2355
61 ආර්.එම්.ප්‍රේමාවතී සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කරල්ලියද්ද බැංකුව (77) 267-9476
62 එස්.එල්.මහරගේ  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කරල්ලියද්ද බැංකුව (72) 632-0920
63 ටී.එම්.නන්දන තෙන්නකෝන්  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කරල්ලියද්ද බැංකුව (71) 767-9332
64 එල්.ඉන්ද්‍රාවතී මැණිකේ   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී - (කලාප සහකාර) කරල්ලියද්ද කරල්ලියද්ද කලාපය - කලාප සහකාර (77) 718-6287
65 ඒ.ජී.බිසෝමැණිකේ     සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කරල්ලියද්ද හිඟුරුකඩුව (71) 626-2732
66 ජී.ඒ.අනුලාවතී   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කරල්ලියද්ද හප්පාවර (71) 158-2167
67 ඒ.එම්.ලීලාවතී මැණිකේ   සමද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කරල්ලියද්ද අඹේවෙල (71) 314-8757
68 ටී.එම්.එන්.ජී.කුසුමා ගඟ පලාත මැණිකේ  -  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී. කරල්ලියද්ද බෝගහලන්ද (77) 763-8679
69 අයි.ජී.ප්‍රේමාවතී   සමද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කරල්ලියද්ද ගඟ උඩගම (71) 041-0618
70 B.G. සුභද්‍රා බාලසූරිය මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කරල්ලියද්ද ඉඩමලන්ද (71) 881-3821
71 ඩී.එම්.එම්.ජී.නිමල් ශාන්ත සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කරල්ලියද්ද මාලියද්ද (71) 584-0925
72 ඩී.එම්.වීරකෝන් බණ්ඩා  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කරල්ලියද්ද ඇඳිරියබැද්ද (71) 837-3160
73 ඩී.එම්.මද්දුම බණ්ඩා  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කරල්ලියද්ද කරල්ලියද්ද (78) 763-8122
74 ටී.එම්.කේ.තෙන්නකෝන් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කරල්ලියද්ද අධිකාරිගම (71) 119-9621
75 ටි.එම්.සරත් කුමාර  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කරල්ලියද්ද වැලිකඩ (71) 058-4152
76 පී.ජී.සෙනරත් බංඩාර කරල්ලියද්ද සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී කරල්ලියද්ද මිරහම්පේ (77) 017-4166
77 ටී.එම්.අයි.මියුලක්ෂ්මි තෙන්නකෝන් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි කරල්ලියද්ද හකුරුතලේ (72) 379-4626
78 එන්.ජි සුමනාවති සමෘද්ධි කළමනාකරු හඟුරන්කෙත බැංකුව (71) 774-4505
79 අයි.ඵම්. පද්මිණි ඉලංගන්තිලක  සමද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී-  (ගිණුම් ලිපිකරු  හඟුරන්කෙත බැංකුව (71) 557-4137
80 ආර්.ඵම්.ඵල්.ඩබි.කේ. කුමාරිහාමී   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී (බැංකු ගිණුම් ලිපිකරු) හඟුරන්කෙත බැංකුව (72) 295-8642
81 ඊ.ඩබිලිවි.කමණි රේණුකා පොන්සේකා   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී- (බැංකු මුදල් අයකැමි) හඟුරන්කෙත බැංකුව (71) 257-8378
82 ඩී.ඵම්. සන්ධ්‍යා කුමාරි දිසානායක  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී - (බැංකු පොත් තබන්නා) හඟුරන්කෙත බැංකුව (71) 373-6083
83 පී.ඩබි. වීරසුරිය  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී - (බැංකු සහකාර කළමනාකරු) හඟුරන්කෙත බැංකුව (71) 302-5419
84 ඵම්.ඩබි.ලක්ෂ්මී කුමාරි   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි
(බැංකු ගිණුම් ලිපිකරු)
හඟුරන්කෙත බැංකුව (71) 667-1301
85 ආර්.එම්.ඒ.බී. රත්නායක   කළාප සහකාර හඟුරන්කෙත හගුරන්කෙත කළාප සහකාර (75) 601-5480
86 පී.ඡි.ඵස්. දයානන්ද සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී හඟුරන්කෙත අඔලියද්ද (71) 229-6126
87 ඵස්.ඵම්.ඩී.සමරකෝන් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී හඟුරන්කෙත දමුණුමෑය උතුර  (76) 699-1480
88 ඵන්.ඩබිලිව්. අබෙි මැණිකේ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී හඟුරන්කෙත අරත්තන (77) 460-1785
89 ඵම්.ජී. ප්‍රේමසිරි මාලියද්ද සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී හඟුරන්කෙත දෙල්ගහපිටිය (71) 268-1472
90 කේ.ඡී. පීටර් අරුණ ශාන්ත සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී හඟුරන්කෙත හගුරන්කෙත (71) 541-1282
91 ඵ්.ඵම්. පාලිත අත්තනායක සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී හඟුරන්කෙත දමිපොල (72) 880-6955
92 ඵ්.ඵම්.ඵම්.ඵස්. බංඩාර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී හඟුරන්කෙත හපුවල  (77) 745-4994
93 ඩී.ඵම්.නිෂිකා සද්‍යාංගනි දිසානායක සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී හඟුරන්කෙත උනන්තැන්න (76) 592-2106
94 ඩි,ඵමි. ප්‍රියන්ගනි දිසානායක සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි හඟුරන්කෙත පුස්සල මංකඩ (78) 623-6910
95 ඵ්.ඵම්.ඡේ.ඵම් අබේසේකර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි හඟුරන්කෙත සගරාඡගම (72) 632-1612
96 ඩබිලිව්.ඵම්.සීලවති මැණිකේ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි හඟුරන්කෙත දැලිවල (72) 516-7744
97 කේ.ඵම්. පොඩිමැණිකේ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි හඟුරන්කෙත රැකිටිපේ  (71) 877-5161
98 ඩී.ඵම්. රත්න දිසානායක සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී හඟුරන්කෙත යටි හගුරන්කෙත (76) 700-6751
99 ඩබිලිව්.ඵම්. නන්දාවති කුමාරිහාමී සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි හඟුරන්කෙත පල්ලේමළුව (71) 481-7101
100 D.W.තිලකරත්න සමෘද්ධි කළමනාකරු බුළුගහපිටිය බැංකුව (71) 496-5136
101 N.M.දිසානායක.  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී (බැංකු සහකාර කළමනාකරු) බුළුගහපිටිය බැංකුව (71) 558-0702
102 R.M.D.K.G.K.B.රණතුංග  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී - (බැංකු මුදල් අයකැමි) බුළුගහපිටිය බැංකුව (77) 989-9988
103 R.R.M.රත්නායක.  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී (බැංකු ණය ලිපිකරු) බුළුගහපිටිය බැංකුව (72) 179-6588
104 D.K.M.P.මැණිකේ  සමද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී (බැංකු පොත් තබන්නා) බුළුගහපිටිය බැංකුව (71) 236-5047
105 තමරා කුමාරී පල්ලේගෙදර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී (බැංකු ගිණුම් ලිපිකරු) බුළුගහපිටිය බැංකුව (71) 888-8246
106 A.L.කමලා ලියනගේ.  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි බුළුගහපිටිය බැංකුව (77) 678-7837
107 K.M.Y.G.රණසිංහ.  කලාප සහකාර බුළුගහපිටිය කලාප සහකාර බුළුගහපිටිය (76) 994-1790
108 R.R.M.රත්නායක. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී බුළුගහපිටිය වෑගම (76) 987-6255
109 W.M.P.G.කාන්තී ජයමැණිකේ  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී බුළුගහපිටිය හදවලපිටිය (71) 646-9488
110 R.M.චන්ද්‍රලතා රත්නායක  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී බුළුගහපිටිය වැටැස්තැන්න (71) 371-4409
111 W.M.W.M.G.බාලමැණිකේ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී බුළුගහපිටිය දාරාඔය (77) 977-6368
112 S.ගෝපාල්. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී බුළුගහපිටිය හෝප්වත්ත  (76) 732-9973
113 K.T.චමිලා ප්‍රියංගනී.  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී බුළුගහපිටිය කරාමිදුල (77) 575-3655
114 P.චන්ද්‍රන්.  සමද්ධි සංවර්ධන  - නිලධාරි බුළුගහපිටිය රුක්වුඩි වත්ත, (77) 534-7403
115 K.W.B.M.A.G.උපාලී. සමෘද්ධි  සංවර්ධන නිලධාරී බුළුගහපිටිය මාකෙමිපේ (76) 877-1540
116 A.M.K.G.සනත් අබෙිකෝන්. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි බුළුගහපිටිය බුළුගහපිටිය  (77) 848-1658
117 A.W.සරත් චන්ද්‍රසිරි. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි බුළුගහපිටිය කිරිමැටිය (76) 771-9488
118 W.M.M.G.ජයතිලක, සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි බුළුගහපිටිය ඵනසල්අරාව (71) 806-0419
119 J.P.N.S.ප්‍රියශාන්ති. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී බුළුගහපිටිය මඩුමාන  (77) 980-8571
120 S.කුමාරස්සාමි. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි බුළුගහපිටිය මුල්ඔය (77) 965-6826
121 I.M.හීන්මැණිකේ. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි බුළුගහපිටිය රහතුන්ගොඩ (72) 818-9614
122 R.M.D.K.G.N.K.රණතුංග. සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී බුළුගහපිටිය කවටයාමාන (77) 816-7552
123 H.K.M.වික්‍රමරත්න සමෘද්ධි කළමනාකරු පල්ලේබෝවල බැංකුව 071-3688483
124 W.M.යසවති මැණිකේ   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී -  ගිණුම් ලිපිකරු පල්ලේබෝවල බැංකුව 071-01938540
125 D.M.රම්‍යා කුමාරි සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී -  මුදල් අයකැමි පල්ලේබෝවල බැංකුව 071-6003067
126 M.G.S.දමයන්ති  සමද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී - (බැංකු පොත් තබන්නා) පල්ලේබෝවල බැංකුව 072-3289820
127 D.M.W.බණ්ඩා   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී - (බැංකු සහකාර කළමනාකරු) පල්ලේබෝවල බැංකුව 077-5409943
128 R.M.W.G.R.රත්නායක  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී - (බැංකු ගිණුම් ලිපිකරු) පල්ලේබෝවල බැංකුව 078-3602637
129 R.M.K.H.B.රණසිංහ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී පල්ලේබෝවල පල්ලේබෝවල කලාප සහකාර 071-1938730
130 D.M.S.K.දිසානායක සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී පල්ලේබෝවල පුරාණගම (17) 333-2728
131 K.G.W.D.ඉයුජින් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී පල්ලේබෝවල ගන්නෑව උඩගම (70) 552-3344
132 A.K.G.ගාමිණී අබෙිකෝන්.බණ්ඩා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී පල්ලේබෝවල මැදගම  (77) 138-5335
133 K.W.G.N.S.බංඩාර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී පල්ලේබෝවල මලන්වත්ත 078-3825078
134 M.G.Sදේවසිංහ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී පල්ලේබෝවල වරාපිටිය 071-0926733
135 A.G.   විජේරත්න   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී පල්ලේබෝවල දිග්ගල්පෙdත්ත 071-2881344
136 K.M.D.B.කැකුලන්දර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී පල්ලේබෝවල බඔරගම  077-8435238
137 G.M.සාලිය මුතුකුමාර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි පල්ලේබෝවල බඔරගම - බටහිර 077-5045334
138 W.G.අබේරත්න සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී පල්ලේබෝවල අගප්පල 077-5331645
139 K.M.U.G.N.L. කැකුලන්දර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි පල්ලේබෝවල කිතුල්පේ 072-4971560
140 D.G.ලීලාවති සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී පල්ලේබෝවල කොස්ගහදෙබල 071-5662007
141 A.G.N.M හේමලතා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී පල්ලේබෝවල ගෙදරෙයියාව 071-0320232
142 K.P.S.ජයවර්ධන සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි පල්ලේබෝවල බඔරගම - නැගෙනහිර 071-0905374
143 D.M.N.දිසානායක සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී පල්ලේබෝවල ඇකිරිය 072-3860665
144 G.M.තිලකාවතී මැණිකේ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි පල්ලේබෝවල බෝවල 071-2912430
145 වික්‍රම ආරච්චිලාගේ චන්ද්‍රලතා මැණිකේ සමෘද්ධි කළමනාකරු මතුරට බැංකුව 077-2925267
146 දෙවටේ ගෙදර ජයරත්න සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී -  (සහකාර කළමනාකරු) මතුරට බැංකුව (77) 887-2247
147 පල්ලේ තුම්පැලේ ගෙදර දයාරත්න ගුණසේකර  සමද්ධි සංවර්ධන  නිලධාරී (මුදල් අයකැමි) මතුරට බැංකුව 0712445200    0725273202
148 අබේකොන් මුදියන්සේලාගේ කාන්ති  අබේකොන්  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී - (පොත් තබන්නා) මතුරට මතුරට 071-6331468
149 කේදණ්ඩේ හේරත් මුදියන්සේලාගේ උපුලී නිලන්ති මැණිකේ හේරත්  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී - (ගිණුම් ලිපිකරු) මතුරට බැංකුව 077-7217824
150 රත්නායක මුදියන්සේලාගේ සිතා කුමාරිහාමි සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි
(බැංකු ණය ලිපිකරු)
මතුරට බැංකුව 071-3505677
151 රාජපක්ෂ මුදියන්සේලාගේ චන්ද්‍ර රාජපක්ෂ   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි -  කලාප සහකාර මතුරට මතුරට කලාප සහකාර 071- 445-3951
152 බැරගම ආරච්චිගේ චන්ද්‍රජය බැරගමආරචිචී සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මතුරට උඩපදියපැලැල්ල. 072- 584-9062
153 හබක්කල කංකානමලාගේ ඉන්ද්‍රනි පුෂ්පලතා. . සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මතුරට ගෝනකැලේ 077-2332154
154 අනුලාවති මැණිකේ කුමාරිහාමි නුවරගෙදර  සමද්ධි සංවර්ධන ලධාරී මතුරට ඉඩම්පිටිය 071-3073210
155 දයාවති මැදගෙදර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මතුරට දුණුකේබැද්ද 071-9385321
156 හපුහින්නේ ගෙදර වික්‍රමසිංහ  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මතුරට කැටයාපතන උඩගම 072-5066295
157 දංගේ වත්තේ ගෙදර මද්දුම බංඩා සමද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මතුරට කැටයාපතන පල්ලේගම 072-6439769
158 නායකොරාලලාගේ රත්නපාල බංඩාර  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මතුරට මෙරිගෝල්ඩ්  (72) 914-2973
159 සකලසුරිය මුදියන්සේලාගේ ධර්මසිරි වීරසිංහ බංඩාර සකලසුරිය  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මතුරට අම්පිටිගොඩ 071-3514350
160 වීරසිංහ ගෙදර පියලතා විරසිංහ  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මතුරට මතුරට (76) 570-8948
161 E.W.A  රංජනී විජයලතා මිය සමෘද්ධි කළමනාකරු මන්දාරම්නුවර බැංකුව (72) 960-0750
162 B.R.M  වසන්තා කුමාරි රත්නායක මිය   බැංකු සහකාර කළමනාකරු මන්දාරම්නුවර බැංකුව (77) 647-5676
163 S.M.W.G M.J.K. සමරතුංග මිය   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී - (බැංකු මුදල් අයකැමි) මන්දාරම්නුවර බැංකුව (71) 381-0252
164 H.M.K.G  කිත්සිරි බංඩාර මයා   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී - (බැංකු ගිණුම් ලිපිකරු) මන්දාරම්නුවර බැංකුව (71) 710-7452
165 A.M  දයාරත්න බංඩා මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී - (බැංකු ණය ලිපිකරු) මන්දාරම්නුවර බැංකුව (71) 877-6808
166 U.G  සෙනවිරත්න මයා  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි -
(බැංකු පොත් තබන්නා)
මන්දාරම්නුවර බැංකුව (72) 105-5658
167 N.G  සිරිල් ගුණරත්න මයා   කලාප සහකාර මන්දාරම්නුවර මන්දාරම්නුවර කළාප සහකාර (71) 660-0450
168 A.M  අසේල කුමාර අලහකෝන් මයා   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මන්දාරම්නුවර මන්දාරම්නුවර (71) 660-5591
169 W.G  සුමනාවතී වීරසිංහ මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මන්දාරම්නුවර හුණුකොටුව (77) 881-4305
170 G.G  ඉන්ද්‍රානි දිසානායක මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මන්දාරම්නුවර උඩවෙල (71) 660-3102
171 D.M  චන්ද්‍රසිරි කරුණාරත්න මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මන්දාරම්නුවර ගුඩ්වුඩ් (71) 085-2769
172 යපා මුදියන්සේලාගේ ඡයසිංහ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මන්දාරම්නුවර  ගොනපිටිය 071-7263861
173 J.A  වසන්ත ඡයසිංහ මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මන්දාරම්නුවර එළමුල්ල (72) 173-2773
174 N.G  සෙනවිරත්න මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මන්දාරම්නුවර කැටහිර (71) 625-5698
175 P.W.M  නවරත්න බණ්ඩා මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මන්දාරම්නුවර දීගලහින්න (71) 606-7228
176 උයන්වත්තේ ගෙදර සුමිත්  බංඩාර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මන්දාරම්නුවර රත්යාය  071 520-7707
177 R.M  ඉන්ද්‍රා කුමාරි රත්නායක මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මන්දාරම්නුවර මාර්තුවෙල (71) 109-8385
178 P.G  තිලකලතා මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මන්දාරම්නුවර මල්සරානුවර  (71) 090-7208
179 D. G අබේකෝන් බංඩා මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මන්දාරම්නුවර වැවතැන්න (77) 296-7010
180 S.M  සීතා කුමාරිහාමි මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මන්දාරම්නුවර මානකොල (76) 608-7376
181 P.G  ජෙනි ශියාලතා මිය සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මන්දාරම්නුවර ගොඩිගමුව (72) 637-9286
182 A.P.G  මද්දුම බණ්ඩා මයා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මන්දාරම්නුවර මැදවෙල (71) 660-4373
183 මාරුද්දන තල්වත්තේ ගෙදර ශාන්ති සමරසිංහ සමෘද්ධි කළමනාකරු උඩවත්ත බැංකුව (70) 332-8565
184 P.M.රංජනී  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී - (ගිණුම් ලිපිකරු) උඩවත්ත බැංකුව (71) 167-8514
185 W.M.මුතුබණ්ඩා  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී -  (පොත් තබන්නා) උඩවත්ත බැංකුව (72) 800-7615
186 A.W.M.පොඩිමැණිකේ  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී  - (ගිණුම් ලිපිකරු) උඩවත්ත බැංකුව (71) 925-0690
187 B.M.G.අනුලාවතී මැණිකේ  සමද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී (බැංකු ණය ලිපිකරු) උඩවත්ත බැංකුව (71) 925-0778
188 S.G.ලලිත් කුමාර  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී (සහකාර කළමනාකරු) උඩවත්ත බැංකුව (71) 461-0720
189 W.G.සීතා කුමාරිහාමි   සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී - (මුදල් අයකැමි) උඩවත්ත බැංකුව (71) 703-3889
190 W.G.වික්‍රමසිංහ බණ්ඩා සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි උඩවත්ත උඩවත්ත- කලාප සහකාර (71) 825-9850
191 D.M.W.M.දිසානායක සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී උඩවත්ත ගලඋඩ දකුණ (71) 272-4147
192 A.M.A.G.පොඩිකුමාරිහාමි සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී උඩවත්ත උඩකන්ද (71) 648-8341
193 N.G.A.M.චන්ද්‍රා කුමාරී සමද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී උඩවත්ත උඩවත්ත නැගෙනහිර (71) 234-4708
194 B.G.සීලවතී කුමාරිහාමි සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී උඩවත්ත මල්උල්ල (71) 998-1915
195 S.M.නිර්මලා සමරකෝන් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී උඩවත්ත උඩවත්ත බටහිර (71) 870-9577
196 D.G.පොඩිමැණිකේ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී උඩවත්ත උඩගලඋඩ  (77) 542-6634
197 K.L.ශ්‍යාමලී ඒ ලියනගේ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී උඩවත්ත උඩවත්තකුඹුර (71) 013-8326
198 R.R.M.S.K.රත්නායක සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී උඩවත්ත මුදුනපිට (78) 910-7040
199 M.U.M.බිසෝමැණිකේ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී උඩවත්ත හිල්පැන්කඳුර (71) 659-7708
200 D.M.මුතුමැණිකේ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී උඩවත්ත ගලඋඩ උතුර (71) 994-4327
201 ඩි.එම්.පි.ජි.යසෝමැණිකේ සමෘද්ධි කළමනාකරු මහා සංගමය මහා සංගමය  
202 ඩි.ජි.අමරා දළුවතුමුල්ල සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මහා සංගමය මහා සංගමය 0787361776
203 ඩබ්.ඩී.එන්.වෙත්තසිංහ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මහා සංගමය මහා සංගමය 0756020892
204 ජි.ඒ.ඒ.උපසේන  සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී - සහකාර කළමනාකරු මහා සංගමය මහා සංගමය 071851357
205 ඩී.එම්.එල්.කේ.දිසානායක සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී මහා සංගමය මහා සංගමය 0712140783
206 ඒ.එම්.එම්.අබේකෝන් සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මහා සංගමය මහා සංගමය 0776111718
0761124518
207 එම්.ඩබ්.සරත් කුමාර සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරි මහා සංගමය මහා සංගමය 0788332439
208 අයි.එම්.එල්.කේ.ඉලංගන්තිලක  සමෘද්ධි කළමණාකරණ සහකාර මහා සංගමය මහා සංගමය 0718150942
209 සාලිය රනිල් බණ්ඩාර මයා  කාර්යාල කාර්ය සහායක මහා සංගමය මහා සංගමය 0763564433

News & Events

18
ජූනි2019
පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික...

29
අප්‍රේ2019
වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019 හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top