නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස් අංකය
අයි.එම්.සේනානායක මයා.
ප්‍රාදේශීය ලේකම්
081-2369929
081-2369488
අයි.ඒ.එස්.ඩී.ඉදිරිමාන්න මිය.
සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්
081-2369236
ටී.එස්.එස්. තිලකරත්න මයා.
ගණකාධිකාරී
081-2369905
අර්.එම්.එන්.රාජනායක මයා
සහකාර සැලසුම් අධ්‍යක්ෂක
081-2369389
ඩී.එම්.ජී.ඒ.එම්. දාරාපොකුණ.
පරිපාලණ නිලධාරී
081-2369389
එල්.එම්.වික්‍රමසිංහ බණ්ඩා මයා.
පරිපාලණ නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරී)
081-2369389
වීරකෝන් බණ්ඩාර දිවාරත්න මයා.
අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර්
081-2369389

 

විද්‍යුත් තැපෑල - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

News & Events

18
ජූනි2019
පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික...

29
අප්‍රේ2019
වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019 හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top