සම්බන්ධ කරගත හැකි ස්ථානය ලිපිනය දුරකථන අංකය
ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 352
ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 665 258
ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07 +94 112 136 136
+94 112 670 070
+94 112 136 100
දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ සම්බන්ධීකරණ ඒකකය

කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය,

වේල්ල වීදිය, කොළඹ 12

+94 112 434 028
දිස්ත්‍රික් සහකාර අධ්‍යක්ෂක : එස්.එච්.එම්.මංජුල මයා. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, නුවරඑළිය +94 522 222 113
+94 773 957 879
ආපදා සහන සේවා නිලධාරී:පී. ශක්තියවෙල මයා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල, නුවරඑළිය +94 714 464 785
සංවර්ධන නිලධාරී (ආපදා සහන සේවා)
ඩබ්ලිව්.එම්.ඩබ්ලිව්.ජී.ජී.පී.බී. වීරසුන්දර
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, හගුරන්කෙත +94 712 546 871

News & Events

18
ජූනි2019
පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික...

29
අප්‍රේ2019
වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019 හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top