ස්ථානය ලිපිනය

දුරකථන අංකය

රිකිල්ලගස්කඩ මුලික රෝහල 364, රිකිල්ලගස්කඩ +94 812 369 261
හඟුරන්කෙත ග්‍රාමීය රෝහල හඟුරන්කෙත +94 812 369 203
මතුරට දිස්ත්‍රික් රෝහල මතුරට +94 522 287 061
මුල්ඔය ග්‍රාමීය රෝහල මුල්ඔය +94 813 815 291
කරල්ලියද්ද ග්‍රාමීය රෝහල කරල්ලියද්ද  
මන්දාරම්නුවර ග්‍රාමීය රෝහල මන්දාරම්නුවර +94 522 286 284

News & Events

18
ජූනි2019
පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික...

29
අප්‍රේ2019
වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019 හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top