වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

11

හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හා ප්‍රාදේශීය වැඩිහිටි බල මණ්ඩලය සමගාමීව සංවිධානය කරන ලද වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019-04-09 වන අඟහරුවාදා දින රිකිල්ලගස්කඩ යොවුන් සේනාංක පරිශ්‍රයේදී උත්සවශ්‍රීයෙන් පැවැත්විනි.

22

33

44

55

66

77

News & Events

18
ජූනි2019
පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික...

29
අප්‍රේ2019
වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019 හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top