පොලිස් ස්ථානය ලිපිනය දුරකථන අංකය

හඟුරන්කෙත පොලිස් ස්ථානය

හඟුරන්කෙත

 +94 812 369 222

මතුරට පොලිස් ස්ථානය

මතුරට  +94 522 287 022

මන්දාරම්නුවර පොලිස් ස්ථානය

මන්දාරම්නුවර  +94 773 648 000
     

News & Events

18
ජූනි2019
පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික...

29
අප්‍රේ2019
වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019 හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top