තැපැල් ස්ථානය ලිපිනය දුරකථන අංකය
හඟුරන්කෙත තැපැල් කාර්යාලය නුවර පාර, හඟුරන්කෙත +94 812 369 250
රිකිල්ලගස්කඩ තැපැල් කාර්යාලය රිකිල්ලගස්කඩ +94 812 365 255
කරඳගොල්ල තැපැල් කාර්යාලය කරඳගොල්ල +94 812 365 258
ගොනගන්තැන්න තැපැල් කාර්යාලය ගොනගන්තැන්න +94 812 369 354
ඇකිරිය තැපැල් කාර්යාලය ඇකිරිය +94 812 365 256
හේවාහැට තැපැල් කාර්යාලය හේවාහැට +94 812 365 254
හඳවලපිටිය තැපැල් කාර්යාලය හඳවලපිටිය +94 812 365 370
පල්ලෙබෝවල තැපැල් කාර්යාලය පල්ලෙබෝවල +94 812 467 352
මතුරට තැපැල් කාර්යාලය මතුරට +94 522 287 022
පදියපැලැල්ල තැපැල් කාර්යාලය පදියපැලැල්ල +94 822 286 005
ගෝනකැලේ තැපැල් කාර්යාලය ගෝනකැලේ +94 522 286 001
මානකොල තැපැල් කාර්යාලය මානකොල +94 522 286 172
ගන්නෑව උප තැපැල් කාර්යාලය ගන්නෑව +94 812 374 430
එළමුල්ල තැපැල් කාර්යාලය එළමුල්ල +94 522 286 000

News & Events

18
ජූනි2019
පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික...

29
අප්‍රේ2019
වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019 හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top