සිංහල මාධ්‍ය පාසැල්

 පාසල  ලිපිනය  දුරකථන අංකය

පොරමඩුල්ල ජාතික පාසල

   

වික්ටෝරියා ජාතික පාසල

   

දෙණිකේ  ද්විතීක විද්‍යාලය

   

දියතිලක මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය

   

සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක බාලිකා විදුහල

   

පල්ලේබෝවල මහා විද්‍යලය

   

දීගලහින්න මහා විද්‍යාලය

   

උඩවෙල මහා විද්‍යාලය

   

ගඟපළාත මහා විද්‍යාලය

   

මතුරට මහා විද්‍යාලය

   

පදියපැලැල්ල මහා විද්‍යාලය

   

විද්‍යාකර මහා විද්‍යාලය

   

මැටිබැඹිය මහා විද්‍යාලය

   

රහතුන්ගොඩ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

   

බෝගමුව කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

   

දෙහිපේ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

   

දිඹුල්කුඹුර කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

   

දුනුකේබැද්ද විද්‍යාලය

   

ඇකිරිය විද්‍යාලය

   

ගන්නෑව කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

   

ගෝනකැලේ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

   

හඳවලපිටිය කණිෂ්ඨ විදුහල

   

හප්පාවර කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

   

හපුවල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

   

පල්ලේගලඋඩ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

   

පල්ලේවෙල කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

   

රිකිල්ලගස්කඩ ආදර්ශ විද්‍යාලය

   

උඩගලඋඩ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

   

උඩවත්ත කණීෂ්ඨ විද්‍යාලය

   

උනන්තැන්න කනිෂ්ඨ විදුහල

   

වලුගම කණිෂ්ට විද්‍යාලය

   

වැල්ලගිරිය විද්‍යාලය

   

විල්වල විද්‍යාලය

   

වදවල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

ස්වර්ණදීප ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

බඹරගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

බෝධිමල්කඩ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

බොරගහමඩිත්ත ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

දොළුගල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

ගල්ලෑල්ල ප්‍රාථමිකවිද්‍යාලය

   

හින්නපිට ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

කොස්ගහදෙබල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

මාකෙම්පේ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

මානකොළ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

මන්දාරම්නුවර ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

මැටිබැඹිය පහළගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

මුල්ඔය සිංහල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

සිද්ධාර්ථ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

උඩවෙල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

කැටයාපතන ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

මොරගොල්ල ප්‍රාථමික විදුහල

   

පදියපැලැල්ල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

රුක්වුඩ් සිංහල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

විද්‍යාකර කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

   

විද්‍යාතිලක කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

   

මාර්තුවෙල ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

හඟුරන්කෙත සී සී විද්‍යාලය

   

 

දෙමළ මාධ්‍ය පාසැල්

 පාසැල  ලිපිනය  දුරකථන අංකය

ලූල්කඳුර දෙමළ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

මාරුති දෙමළ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

මෙරිගෝල්ඩ් දෙමළ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

ආගරම් දෙමළ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය

   

විග්නේශ්වර දෙමළ මහා විද්‍යාලය

   

ප්‍රින්සස් දෙමළ මහා විද්‍යාලය

   

රුක්වුඩ් දෙමළ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

   

භාරති දෙමළ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

   

කබරගල දෙමළ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

   

එලමුල්ල දෙමළ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

   

විවේකානන්ද දෙමළ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

   

මුල්ඔය දෙමළ කණිෂ්ඨ විද්‍යාලය

   

News & Events

18
ජූනි2019
පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික...

29
අප්‍රේ2019
වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019 හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top