පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

0

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය  2019-06-13,14 දින කාර්යාලයීය සහශ්‍රක ශාලාවේදී පැවැත්විණ.

1

2

4

5

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

11

හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය හා ප්‍රාදේශීය වැඩිහිටි බල මණ්ඩලය සමගාමීව සංවිධානය කරන ලද වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019-04-09 වන අඟහරුවාදා දින රිකිල්ලගස්කඩ යොවුන් සේනාංක පරිශ්‍රයේදී උත්සවශ්‍රීයෙන් පැවැත්විනි.

22

33

44

55

66

77

Thripitakabhiwandana 2019-03-19

11

The armsgiving organized by Hanguranketha Divisional Secretariat Office on behalf of “Thripitakabiwandana Week”, being held at Office premises at the dawn on 19th March, 2019.

12

13

14

15

16

17

18

Thripitakabhiwandana - 2019-03-22

11

22

33

44

55

IMG 1893 1

කාර්යාලයීය තෛපොංගල් උත්සවය ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, 2019-01-17 දින කාර්යාල පරිශ්‍රෙය්දී උත්සවශ්‍රීයෙන් පැවැත්විනි.

IMG 1844 1

IMG 1868 1

IMG 1901 1

IMG 1923 1

IMG 1970 1

IMG 2048 1

 

News & Events

18
Jun2019
පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික පිරිත් ධර්ම දේශණය - 2019

පොසොන් උත්සවය නිමිති කර පැවති, සර්ව රාත්‍රික...

29
Apr2019
වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019

වැඩිහිටි අවුරුදු උත්සවය 2019 හඟුරන්කෙත ප්‍රාදේශීය ලේකම්...

Scroll To Top